اعضای هیئت‌ مدیره

 

آخرین اعضای هیئت مدیره به‌شرح ذیل میباشد :
نام و نام خانوادگی سمت زمینه های سوابق کاری تاریخ عضویت در هیئت مدیره
محمد حسین علادی رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) مدیر فروش کابل تک ۱۳۹۶
ابراهیم خلیلی نایب رییس هیئت مدیره(غیرموظف) مدیر عامل شرکت سپهر کابل ایرانیان ۱۳۹۷
مسعود زارع مهذبیه عضوهیئت مدیره ( موظف) مدیر کارگزینی کارخانه شیراز
شرکت کابل سازی ایران
۱۳۹۸
فرهاد امامی جید عضو هیئت مدیره

(غیرموظف)

مدیر فروش شرکت سپهر کابل ایرانیان ۱۳۹۴
حسین بهرامی دبیر و عضو هیئت مدیره (غیر موظف) موسسه حسابرسی سنجه حساب – مدیرمالی شرکت سپهر کابل ایرانیان ۱۳۹۵