کابل های مخابراتی

  کابلهای تلفنی مسی :

 • انواع سیمهای جمپرJumper wire با هادی مسی بقطر 0/5 تا 8/1 میلیمتر و از یک رشته تا 5 رشته سیم عایق شده .
 • انواع سیم دوبل هوائی که از دو هادی مسی بقطر0/6 میلیمتر یا 0/9 میلیمتر و یک سیم مهار بقطر 0/6 میلیمتر و یا 2/1 میلیمتر و عایق پلی اتیلن تشکیل شده است .
 • انواع کابلهای نصب دستگاه بدون شیلد و با عایق و غلاف(J-YY)P.V.C با قطر هادی 5/0یا 6/0 میلیمتر از یک زوج تا 6 زوج .
 • انواع کابلهای نصب دستگاه با شیلد الکترو استاتیک با هادی بقطر 0/4 و یا 0/5 و یا 0/6 میلیمتر و عایق P.V.C ویا عایق پلی اتیلن و شیلد آلمونیومی و غلافP.V.C این کابلها از 2 زوج تا 200 زوج جهت نسب دستگاهها MDF قابل تولید میباشند .
 • انواع کابلهای مخابراتی جهت شبکه مشترکینA2Y(ST)2Y با هادی 4/0 و یا 5/0 و یا 0/6 میلیمتر و عایق پلی اتیلن و شیلد الکترو استاتیکی و غلاف پلی اتیلن مشکی از 2 زوج تا 200 زوج .
 • انواع کابلهای هوائی مـهارسرخود A2Y(L)2Y-T و A2Y (ST)2Y-T با هادی های مسی 0/4 ، 0/6 . 0/8 میلیمتر با عایق پلی اتیلن و شیلد آلمونیومی و سیم مهار 20/1×7 و غلاف پلی اتیلن مشکی از 10 زوج تا یکصد زوج .
 • انواع کابل کانالی ایرکور(CUC) با قطر هادی 0.4 میلیمتر عایق پلی اتیلن شیلد آلومینیومی و دو غلاف پلی اتیلنی از 600زوج تا 2400 زوج .
 • انواع کابل کانالی ژله فیلد (CFC) با قطر هادی 0.9,0.6,0.4 میلیمتر با عایق پلی اتیلن شیلد آلومینیومی و غلاف پلی اتیلن مشکی از 10 زوج تا 1200 زوجی .
 • انواع کابلهای ژله فیلد خاکی BFC با هادی 0.9,0.6,0.4 میلیمتر با عایق پلی اتیلن ، شیلد آلومینیومی آرموراستیل کرگیت شده و دو غلاف پلی اتیلن مشکی از 10 زوج تا 1200 زوج .
 • کابلـهای راه آهن با هادی مسی عایق پلی اتیلن بصورت رشته ای یا چهارتایی( Quad) و غلاف P.V.C

  کابلهای مسی براساس استاندارد شرکت مخابرات ایران TCI و استانداردهای بین المللی( 1,2 – 708 ) IEC و ICEA /ANSIو REA تولید می شود ومواد اولیه و آزمونهای عمومی بکارگرفته شده مطابق استاندارد های ذیل میباشد

 • ASTM (American Society for Testing and Material)
 • BS (British Standard Institute)
 • IP (Institute Of Petroleum)

ودرفاصله دمایی بین 40- و 70+ درجه سانتیگراد قابل استفاده می باشند.