کابل های فیبر نوری

کابل با فیبر نوری در انواع و اندازه های مختلف متناسب با نوع کاربرد ونیاز متقاضیان قابل تولید حداکثر تا 144 کور با استفاده از فیبرهای نوع single Mode و Non Zero Dispersion Shifted میباشد.

    انواع محصولات :

  • Buried Optical Fiber Cable (OBFC,OBUC) - کابل نوری خاکی به دو صورت خشک و ژله فیلد خاکی
  • Conduit Optical Fiber Cable (OCUC,OCFC) - کابل نوری کانالی به دو صورت خشک و ژله فیلد کانالی
  • Single Jacket Optical Fiber Self Supporting Cable (OSSC) - کابل نوری جهت نصب هوایی ( مهاردار)
  • Double Jacket Optical Fiber Self Supporting Cable (OSSC) - کابل نوری جهت نصب هوایی با وظیفه سنگین)مهاردار با دو غلاف)