کابل های ابزار دقیق

کابل های ابزاردقیق جهت کاربرد در سیستم پردازش داده ها و کنترل فرایند ها بکار می روند و قابل نصب در فضای باز و یا بصورت دفن در زمین می باشند. برای سیستم های دیجیتال و جهت ارتباط بین سولنوئید ها (شیر های برقی( نوع با شید کلی آن (Overall screen) و برای سیستم های آنا لو لوگ نوع شیلددار زوجی و کلی آن(Individual & Overall screen) مورد استفاده قرار می گیرد.

  • · شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویز های خارجی محافظت نماید.
  • · شیلد زوجی کابل موجب تضعیف همشنوایی بین زوج رشته ها می گردد.
  • · نوع مسلح آن می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.
  • · نوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار است.