سرمایه و صاحبان سهام

شماره سهامدار کد بورس نام نام خانوادگی نام پدر محل صدور- ثبت سهام کل سهام درصد
400877 شـر كـ16589 شرکت سپهر کابل ايرانيان تهران 195,074,111 38.65
400879 ا بـر 50987 خاطره ابراهیمی ابراهیم سبزوار 161,618,990 32/02
400878 خـلـيـ11200 ابراهیم خلیلی غلامرضا تهران 23,449,900 4.65
400884 عـر فـ04104 جواد عرفانيان عظيم زاده خسروي غلامرضا مشهد 13,562,916 2.69
400885 عـر فـ04200 رضا عرفانيان عظيم زاده خسروي جواد تهران 10,521,866 2.08
400883 عـرفـ 04105 ترانه عرفانيان عظيم زاده خسروي جواد شمیران 9,384,692 1.86
سایر سهامداران 91,121,773 18.05
504,734,248 100