معرفی کابل سازی

سوابق کاری و اثرگذاری در ارتقای ظرفیت ساخت داخل

سوابق کاری و اثرگذاری در ارتقای ظرفیت ساخت داخل: محصـوالت ایـن شـرکت عـاوه بـر وزارت نیـرو و شـرکت مخابـرات در اکثـر صنایـع نفـت ، گاز و پتروشـیمی و در ده هـا پـروژه دیگـر در حـال بهره بـرداری مـی باشـند کـه بـه طـور خالصـه عبارتنـد از : پاالیشگاههای نفت و گاز ، ایستگاههای تقویت فشار و مجتمع های مختلف پتروشیمی و فازهای مختلف پارس جنوبی و میدان های نفتی و گازی . ظرفیت تولیدی این مجتمع به شکلی برنامه ریزی شده است تا بتواند جوابگوی کامل نیازهای داخلی باشد.

سوابق فعالیت در پروژه های پتروپارس: همکاریهـای عمـده مـا بـا شـرکت هـای EPC همچـون IPMI-OIEC ، عمـران سـاحل ، درریـز ، الهـادی ، قـرارگاه خاتـم االنبیـا ، موسسـه شـهیدرجائی در توســعه فازهــای 13 و 17 و 18 و 19 و 22 و 23 و 24 پــارس جنوبــی بــوده اســت .

امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و اشتغال زایی: بخـش عمـده امکانـات سـخت افـزاری و نـرم افـزاری متناسـب جهـت تولیـد صحیـح محصـوالت در ایـن شـرکت فراهـم گردیـده کـه باعـث اشـتغال حـدود 250 نفـر بطـور مسـتقیم و 1000 نفـر در شـرکت هـای پیمانـکاری زیـر مجموعـه بـه صـورت غیرمسـتقیم گردیده اسـت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *